• Gagwe:goh Sgë:nö’!

  Thankful for you are all well-being!
   

  Aëdza'niyo Seneca ni’gya:söh ganyö’ö:ka:’.

  My name is Aëdza'niyo Seneca.
   

  Agajëönya:nih ne’hoh Joë’hesta’ Hönögwe'dase' Hënödeyësdahgwa’geh.

  I am teaching at Angola Young Adult School (Lake Shore High School)
   
   
   
   
   
   

    Nya:wëh Sgënö!